Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini metrohabitat.com pertanyen a Metro Habitat, SLU, amb domicili a C/Barcelona, 12-14, 6-4, de Girona (17002), tel. 972212924. El CIF de Metro Habitat, SLU és B17514977.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de Metro Habitat, SLU o de terceres persones amb qui Metro Habitat, SLU ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de .

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a metrohabitat.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Metro Habitat, SLU no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Metro Habitat, SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Metro Habitat, SLU no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Metro Habitat, SLU.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Metro Habitat, SLU informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol•licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Metro Habitat, SLU per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Metro Habitat, SLU amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB METROHABITAT.COM

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 

 
 
Metro Habitat - C/Barcelona, 12-14, 6-4, Girona 17002. Tel. 972 21 29 24 - Fax. 972 21 14 16 - immo@metrohabitat.com
API   aicat 1780
MH